Statusrapport for 2013

Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt for økt synliggjøring og oppbygging av  Vestfoldbibliotekene som en merkevare. Hovedsatsingen er tre felles kampanjer årlig:

 • Bibliotekdagene i uke 7
 • Verdens bokdag
 • Sommerlesekampanje

Evalueringsprosjektet følger arbeidet og sjekker ut status. Tre publikumsundersøkelser er gjennomført i tilknytning til kampanjene. Videre er det gjennomført en fokusgruppeundersøkelse for å gå mer i dybden på publikums oppfatning av bibliotek.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold er ansvarlig for målingene og statusrapport for 2013 foreligger nå.

Statusrapport 2013

Så langt må man si at publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare ennå er ganske liten. Under Bibliotekdagene svarer 10% at de har lagt merke til Vestfoldbibliotekenes logo. Under Verdens bokdag svarer 16% det samme. Men respondentene fra lesekampanjen svarer at de i større grad kjenner til Vestfoldbibliotekene enn ved de to andre kampanjene. Her svarer 36% at de er god kjennskap.

Lokalavisen er en av de viktigste kanalene for å få kjennskap til arrangementene på bibliotekene. Hele 42% svarte avis under Bibliotekdagene. Under Verdens bokdag svare 31% avis. Andre viktige steder å hente informasjon er biblioteket selv og fra andre. Under begge kampanjer svarte 14% at de har hentet informasjon fra internett/Facebook. Deretter kommer egen programfolder.

Svært få (henholdsvis 2% og 5% oppgir andre kilder for informasjonsinnhenting (som for eks. radio, lokalTV).

Den viktigste markedsføringskanalen for Lesekampanjen oppgist som bibliotekene selv. Deretter kommer øvrige kilder som folder, skolen, avis, internett/facebook og venner.

 

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Mission (im)possible(?)!

Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring.

Stor konferanse i Tønsberg 18. og 19. november 2014 er under planlegging.

Konferansen retter seg mot medarbeidere og ledere i folke- og fylkesbibliotekene. Arrangører er fylkesbibliotekene i Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold.

Merk av 18. og 19. november 2014 i kalenderen allerede nå!

Publisert i Konferansen Mission (im)possible(?)!, Merkevarebygging, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Undersøkelse om bibliotekbruk i Vestfold

Resultatene fra sommerens brukerundersøkelse er klare og kan leses her:

Brukerundersøkelse Vestfoldbibliotekene 2013

 • Høy tilfredshet med Vestfoldbibliotekenes tjenester med gjennomsnittsscore på 5.13 (skala 1-7, tjenester for voksne) Personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være får høyest score.
 • Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, men 35% besøker aldri biblioteket.
 • De fleste bruker biblioteket i sin kommune (83%)
 • Internettbruk og eget kjøp av lesestoff oppgis som viktige årsaker til sjelden bruk av biblioteket. Dårlig kunnskap om bibliotektilbud, mangelfullt tilbud eller dårlig tilgjengelighet er ikke sentrale årsaker til sjelden bruk.
 • Bibliotekbrukernes informasjonskanal nr 1 er lokalavisen, men det er spredning i svarene når det gjelder hvordan de ønsker å motta informasjon om/fra biblioteket
 • 61% kjenner til Litteraturuka i Vestfold, og 23% har deltatt en eller flere ganger
 • 42% kjenner til Vestfoldbibliotekene, og 22% har deltatt på Vestfoldbibliotekenes aktiviteter.

Dette er en representativ publikumsundersøkelse om bibliotekbruk utført av Opinion Perduco på vegne av Vestfold fylkesbibliotek. Gjennom telefonintervjuer har 700 respondenter over 15 år besvart ca 25 spørsmål om bibliotekbruk.

Publisert i Evaluering | Legg igjen en kommentar

Økt aktivitet i bibliotekene i Vestfold

En viktig del av arbeidet med mer synlige bibliotek er felles markedsføring av kampanjene og aktivitetene.

Årsstatistikken for 2012 for Vestfoldbibliotekene viser at antall arrangementer og utstillinger har hatt en sterk økning. Det er også stor økning i antall deltakere. Sånn sett er målsettingen nådd om flere aktiviteter knyttet til bibliotekene som kulturarena og møteplass.

Totalt ble det gjennomført 758 arrangementer og 515 utstillinger i de 13 bibliotekene som utgjør Vestfoldbibliotekene i 2012. I 2011 var tallet 513 arrangementer og 431 utstillinger.

I 2012 deltok 23.909 personer på bibliotekenes arrangementer mot 16.151 i 2011.

Likevel ser man en nedgang i bibliotekenes totale besøkstall. Her må det legges til at det er store forskjeller innen bibliotekene. Mange kan vise til økt besøkstall, men noen kan vise til en større svikt i besøket.
Utdrag fra årsstatistikken kan leses her:

Årsstatistikk 2010-2012

Flere kommentarer knyttet til statistikken kan lese på bloggen under siden Statistikk.

Publisert i Evaluering, Statistikk | Legg igjen en kommentar

Evalueringsprosjektet har mange tiltak inneværende år

Evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene har totalt sett en omfattende tiltaksliste i 2013:

 • Mindre publikunsundersøkelser i forbindelse med Vestfoldbibliotekenes kampanjer. Hensikten er å få kunnskap om og måle publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare flere ganger i løpet av prosjektperioden. Undersøkelsene gjennomføres ved spesifikke arrangementer i et utvalg bibliotek. Så langt er det gjennomført for Bibliotekdagene (tidligere omtalt på bloggen) og for Verdens bokdag. I juni-august gjennomføres undersøkelsen ved 6 ulike bibliotek knyttet til lesekampanjen. Resultatene vil presenteres i Høgskolen i Vestfolds sluttrapport for 2013.
 • Bibliotekene evaluerer kampanjene / aktivitetene. Hensikten er størst mulig læring for videre arbeid med merkevaren og evalueringer
 • Brukerundersøkelse i Vestfold om bibliotekbruk og bibliotekkjennskap. Undersøkelsen presenteres om kort tid. Hensikten er best mulig kunnskapsgrunnlag om generell bibliotekbruk i Vestfold. I tillegg stilles det spørsmål knyttet til Vestfoldbibliotekene. Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervjuer i løpet av en 2-ukers periode i mai 2013 av Opinion Perduco.
 • Pilotstudium med fokusgrupper. Hensikten er å gå mer i dybden på ulike gruppers oppfatning av bibliotek generelt og Vestfoldbibliotekene spesielt. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i mai-juni i regi av Høgskolen i Vestfold. Undersøkelsen presenteres i sluttrapporten for året.

Prosjektperioden går ut 2014 og det vil bli kjørt målinger også neste år. Prosjektet er et modellprosjekt i form av et evalueringsopplegg basert på prosjekterfaringene.

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Dette sier publikum om merkevaren Vestfoldbibliotekene

Merkevaren Vestfoldbibliotekene er målt for første gang. En enkel spørreundersøkelse ble gjennomført på 4 ulike arrangementer i 4 ulike bibliotek under Bibliotekdagene 2013.

Flg spørsmål ble stilt:

 • Hvordan ble du oppmerksom på arrangementet du er på i dag?
 • Hvilke markedsføringstiltak av Bibliotekdagene har du merket deg
 • Skal du på arrangmenter ved andre bibliotek enn dette?
 • Hva er ditt forhold til Vestfoldbibliotekenes logo?

Konklusjonen er i korte trekk:

 • Markedsføringskanaler: Lokalavisa er viktig! Deretter Internett: bibliotekets nettsider og facebook. Jungeltelegrafen fungerer for mange, samt oppslag i bibliotekene og folder/brosjyre
 • Brukerne er lokale og skal i liten grad besøke andre bibliotek under Bibliotekdagene
 • Stort flertall er ukjente med eller har ikke noe forhold til Vestfoldbibliotekenes logo

Høgskolen i Vestfold er tilknyttet evalueringsprosjektet med ansvar for evaluering og effektmåling. Presentasjon av den første målingen kan du se her:

Måling av merkevaren Vestfoldbibliotekene

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Hva sier publikum om merkevaren Vestfoldbibliotekene?

I forbindelse med Bibliotekdagene i Vestfold i uke 7 ble det kjørt en mindre spørreundersøkelse rettet mot publikum på fire utvalgte arrangementer i bibliotekene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette er et ledd i å undersøke om formålet med Vestfoldbibliotekene som merkevare nås.

Spørsmålene som ble stilt var:

 1. Hvordan ble du oppmerksom på arrangementet du er på i dag?
 2. Dette arrangementet er en del av Bibliotekdagene i Vestfold. Hvilke markedsføringstiltak av  Bibliotekdagene har du merket deg?
 3. Skal du på arrangementer ved andre bibliotek enn dette? I så fall hvilke bibliotek?
 4. Har du et forhold til Vestfoldbibliotekenes logo (øverst til høyre på forsiden)?

Gjennomføringen var enkel. Spørreskjemaene ble lagt på alle stoler i forkant av arrangementet og samlet inn i etterkant. Høgskolen i Vestfold er ansvarlig for opplegg og analyse. Det vil bli gjennomført flere undersøkelser av denne type.

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar